Top > 装備最大値 > 中口径主砲上位早見表 > テーブル

装備最大値/中口径主砲上位早見表/テーブル への追加

1: 装備名
   
2: 火力
   
3: 対空
   
4: 命中
   
5: 回避
   
6: 装甲
   
7: 射程
   
8: 入手方法
   
9: 改修
   
10: 補正効果等
   

    新しい行として追加
    削除の確認