Top > Sunderland Mk V > コメント


Sunderland Mk V/コメント

Last-modified: 2016-12-22 (木) 22:30:22

Sunderland Mk V

  • 地面100M以下で飛行してると銃座の12.7ミリでキル取れるな。改修終るまでの13回出撃で11機も落とせたぞ。 -- 2016-12-22 (木) 22:30:21