ICEBOUND

Last-modified: 2024-01-03 (水) 12:52:34

マップ画像

ICEBOUND.jpg

マップ解説

英語名ICEBOUND
日本語名氷結
リプレイ名
サイズ1000m*1000m
マッチングTier
迷彩冬季
戦闘形式乱戦

v9.8の制圧戦から追加されたマップ

情報提供